Kancelaria

Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna jest czynna:
od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem czwartku
od 7:30 do 08:00 oraz od 16.00 do 17:15

Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno

numer konta parafialnego:   33 8485 0009 0003 6474 2000 0001

konto ŚDM – młodzieżowe 06 8485 0009 0003 6474 2000 0002 

konto Koronacja – 49 8485 0009 0003 6474 2000 0004

Zapytania można kierować drogą telefoniczną

tel. 41 317 11 91

Sakrament Chrztu Świętego

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego dziecka:

 • Akt Urodzenia dziecka – oryginał

 • Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka

 • Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii Ich zamieszkania

 • Potwierdzenie uczestnictwa Rodziców i Chrzestnych w dwóch Konferencjach przed Chrztem.

 • Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

 • Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu.

 • Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest.

 • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

 • Ogólne zasady do pełnienia funkcji chrzestnych i świadków bierzmowania

   

  1. W związku z tym, że coraz częściej pojawia się problem rezygnowania przez młodzież z uczestnictwa w lekcjach religii, zasadne wydaje się, aby w kancelarii parafialnej proboszczowie i księża tam posługujący, żądali od osób proszących o zaświadczenie do pełnienia funkcji chrzestnego czy świadka bierzmowania, potwierdzenia od katechety uczącego, że dany uczeń chodzi na lekcje religii. Takiej praktyki wymaga także Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzieleniu sakramentu chrztu świętego dzieciom. Wspomniana Instrukcja KEP zabrania także dopuszczać do funkcji chrzestnego młodzież nieuczęszczającą na katechizację[1].

   

  1. Przepis kanonu 874, § 1 KPK oraz Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom (15. 12. 1975) zabraniają wyznaczania na rodziców chrzestnych, czy świadka bierzmowania osoby żyjące w grzechu ciężkim. Zakaz ten odnosi się do osób mieszkających bez ślubu kościelnego czy też rozwiedzionych, którzy zawarli związek cywilny. Zakaz ten dotyczy także osób tej samej płci mieszkających razem i żyjących w grzechu ciężkim.

   

  1. Jako przypomnienie, co do dopuszczania tzw. świadków chrztu:
  2. Kan. 874, § 2 przewiduje powołanie obok chrzestnego także świadka chrztu. Według tego przepisu tę funkcję może pełnić tylko i wyłącznie osoba ochrzczona, ale nie będąca katolikiem[2].
  3. Osoby z niekatolickich wspólnot chrześcijańskich i innych religii nie mogą być dopuszczane do posługi chrzestnych w Kościele Katolickim z jednym wyjątkiem, który dotyczy chrześcijanina należącego do Kościoła Prawosławnego pod warunkiem, że pierwszym chrzestnym będzie zawsze katolik[3].
  4. Chrześcijanie ze wspólnot protestanckich mogą pełnić jedynie funkcję świadka przy chrzcie katolika, zawsze razem z chrzestnymi katolickimi. Zadaniem świadka jest jedynie zaświadczyć o zaistniałym fakcie udzielenia chrztu.
  5. Nie powinno się wybierać osób ze wspólnot protestanckich lub prawosławnych, które nie są godne pełnić zadań świadka. By nie dopuścić do tej posługi takiej osoby, świadek powinien przedstawić zaświadczenie religijno-moralne od swojego duszpasterza (odpowiednio duchownego prawosławnego lub pastora protestanckiego) o religijności i dobrej opinii w społeczeństwie[4].

   

  1. Idąc za przepisem kan. 874 § 2 KPK należy powiedzieć, że jest niedopuszczalne, aby osoby należące do Kościoła Katolickiego, ale żyjące w sytuacji, która powoduje, że nie może pełnić funkcji chrzestnego, była dopuszczana jako świadek chrztu. Katolicy żyjący w związkach niesakramentalnych nie mogą być dopuszczani pod żadnym pozorem do pełnienia funkcji chrzestnego, czy świadka chrztu.

   

  [1] Por. Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzieleniu sakramentu chrztu świętego dzieciom z dnia 15 grudnia 1975 r., nr 5: „Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, zawarte tam przepisy należy stosować w polskich warunkach duszpasterskich w następującym rozumieniu: Chrzestni powinni ukończyć 15 lat; chrzestni mają być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację (żądać odpowiednich zaświadczeń). Duszpasterze niech doradzają rodzicom, aby szukali chrzestnych wśród bliższej rodziny i sąsiadów. Należy przeciwstawiać się zdarzającym się zwyczajom zapraszania na rodziców chrzestnych ludzi przygodnych, dobrze sytuowanych, którzy jak można przypuszczać nie będą się interesowali wychowaniem religijnym chrześniaka. Duszpasterz powinien żądać od rodziców chrzestnych, których nie zna, odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego z parafii, w której mieszkają”.

  [2] Por. Kan. 874 KPK § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

  [3] Por. Directorium Oecumenicum noviter compositum, 23 marca1993 r.: AAS 85 (1993), nr 98.

  [4] Por. Por. A. Czaja OFM, Geneza i znaczenie…, s. 263-264.


Sakrament Małżeństwa

 

 • Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):
 • Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 • Dowody Osobiste
 • Wniosek konkordatowy z USC  lub Akt Ślubu Cywilnego.

UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

 • Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
 • Zgoda na zawarcie małżeństwa z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej –  nawet rok wcześniej).

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii do której należy cmentarz, w którym ma być pochowany zmarły. Jeśli dotyczy to cmentarza w innej parafii niż ta do której należał zmarły, należy zatroszczyć się o zgodę na pogrzeb i formę pogrzebu w innej parafii.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego

 • zgoda na pochowanie zmarłej osoby wydana przez USC w miejscu śmierci zmarłego(ej)
 • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
 • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej


Przed Mszą Św. pogrzebową i podczas jej trwania jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

INTENCJE MSZALNE

Intencje Mszalne przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.