PRACE KONSERWATORSKIE

POLSKI ŁAD, BGK

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 1. Parafia rzymskokatolicka w Daleszycach, ul. Kościelna 1 zaprasza do składania ofert dotyczących konserwacji technicznej i estetycznej ambony oraz balustrady empory organowej w kościele parafialnym, adres jw.

 

 1. Rodzaj zamówienia:

– wykonanie konserwacji technicznej, uzupełnienie zniszczonych elementów, odnowienie podkładu tam gdzie będzie to konieczne, złocenie elementów uprzednio złoconych. Oczyszczenie wtórnych warstw, aż do podstawowego koloru. Dodatkowo, jak wynika z akceptacji WUOZ w Kielcach, należy pozłocić niektóre elementy balustrady empory organowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Balustrada empory organowej

Drewniana, pełna balustrada empory organowej kościoła w Daleszycach ma formę płycinową. Wykonana jest na rzucie z wysuniętą częścią centralną i o zaokrąglonych krawędziach. Część frontowa balustrady w dolnej i górnej krawędzi wykończona jest gzymsami profilowymi, górny gzyms ozdobiony zębnikiem i kimationem jońskim. Podział na płyciny stanowią lizeny wykończone kampanulami. W płycinach płaskorzeźbione, nakładane ornamenty akantowe, z elementami panopilów i postaciami aniołków. Balustrada pozostawiona w surowym drewnie, część architektoniczna wykonana w drewnie sosnowym, nakładane ornamenty płaskorzeźbione w drewnie lipowym.

Ambona

Konserwacja rzeźb i płaskorzeźb polichromowanych ( czterej Ewangeliści, Jezus Chrystus i Jezus Zmartwychwstały) aplikacja relikwiarza św. Karola Boromeusza na zaplecku, ornamenty snycerskie i gzymsy złocone i srebrzone oraz powierzchnia elementów architektonicznych pod monochromią. Schody wejściowe ambony.

 

 1. Tryb postępowania:
 2. złożenie oferty

Oferta złożona drogą elektroniczna na adres email: parafiadaleszyce@gmail.com (decyduje data i godzina wpływu na skrzynkę pocztową), lub też w formie papierowej na adres Parafii: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Kościelna 1
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna zawierać: opis stanu zachowania obiektu, cele i założenia konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich. Także ksero uprawnień do prowadzenia prac  przy obiektach zabytkowych
Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 1. Oferta powinna zawierać również określony przez Wykonawcę czas gwarancji na wykonane prace.
 2. termin wykonania prac – do końca listopada 2024 r.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: parafiadaleszyce@gmail.com

Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego
i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA!
Złożenie oferty cenowej na przedmiotowe zapytanie nie gwarantuje otrzymania zlecenia na wykonanie przedmiotowego zadania.
W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy umieścić w kopercie z adnotacją: Ambona i empora

Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) złożył ofertę po terminie;

Inne istotne warunki:

Wykonawca  musi mieć:

Uprawnienia niezbędne do prowadzenia prac konserwatorskich zgodnie z Ustawą Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840 ze zm.).

 

Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 7 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, jako termin składania ofert.
Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na świadczenie usług. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty.
W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty.

 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

– cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
-postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

 1. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

4.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: CENA OFERTOWA – 80% = 80 pkt OKRES GWARANCJI – 20%= 20 pkt

4.2. CENA OFERTOWA – C

 1. a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 80 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach.
 2. b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

gdzie:

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena ofertowa”;

najniższa cena brutto wśród cen w ocenianych ofertach;

– cena brutto ocenianej oferty.

4.3. OKRES GWARANCJI – G

 1. a) przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres:

– minimalny (wymagany), tj. 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów,

– maksymalny, tj. 60 miesięcy, otrzyma 20 punktów.

 1. b) gwarancje w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

gdzie:

– liczba punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Okres gwarancji”

– gwarancja zawarta w ofercie „x”

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W(x)):

gdzie:

W – wskaźnik oceny oferty,

C – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena ofertowa”,

G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Okres gwarancji”.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

 1. W niniejszym Zaproszeniu do składania ofert wybór dokonany zostanie na podstawie:

– proponowanej ceny na wykonanie prac konserwatorskich – formularz ofertowy,

– czasu gwarancji na wykonane prace (36-60 m-cy).

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.
  Oferty należy składać w Kancelarii Parafii rzymskokatolickiej w Daleszycach ul. Kościelna 1, osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres parafiadaleszyce@gmail.com , w terminie do dnia 17.05.2024 r. Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej – Treść oferty”.

TREŚĆ OFERTY

                                   

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa ………………………………………………………………………………

Siedziba …………………………………………………………………………….

NIP ……………………..……..       REGON …………………….…………

Nr telefonu / faksu/ ………………………..…/…………………………

E-mail: ………………………………..

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach”.

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za:

 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy cenę w kwocie łącznej brutto:

 

………………………………….. złotych

(słownie:…………………………………………………………………….………………………………………………….)

w tym podatek VAT.

 

 

Oferuję wykonania zamówienia na następujących warunkach:

– termin wykonania zamówienia –  od podpisania umowy do 30.11.2024 r.,

– parametry techniczne – zgodnie z zapytaniem ofertowym ,

– termin płatności – zgodnie z zapytaniem ofertowym,

– warunki gwarancji – zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 

Oświadczam, że:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.
 1. Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

……………………………………..

(miejscowość, data)

 

………………………………………………………………

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)